Publicaties

Stad kan gevolgen gentrificatie verzachten

Rapport

De vestiging van hoogopgeleiden in oude wijken, zoals in Rotterdam, brengt naast positieve effecten ook negatieve effecten mee voor de buurt en haar oude bewoners. Door te kiezen voor meer betrokkenheid van de oude bewoners bij het proces van gentrificatie worden de negatieve effecten, zoals verminderd thuisgevoel en spanningen, verzacht.

Dit blijkt uit het literatuuronderzoek ‘De invloed van sterke schouders’, naar de mogelijke effecten van het Rotterdamse woonbeleid, dat ik samen met sociologe Wenda Doff  in opdracht van de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken uitvoerde.

Bekijk het rapport

 

Het belang van een gezamenlijk gedragen verhaal

Artikel in Rooilijn

Wat voor soort verbondenheid tussen partijen is nodig om een plan te laten slagen? Met elkaar om tafel zitten is niet altijd genoeg. Goede vrienden zijn is ook niet altijd nodig. Om te achterhalen wat voor soort verbintenis partijen op verschillende momenten nodig hebben, ploos Mariska de samenwerkingsverbanden van partijen uit die betrokken waren bij de totstandkoming van nieuw Rotterdams roetbeleid. Collega Lieselot Vandenbussche deed hetzelfde voor het herstructureringsproces in het Rotterdamse Vreewijk. Het smeden van een gezamenlijk gedragen verhaal (cognitieve verbondenheid) blijkt in beide cases een voorwaarde voor het daadwerkelijk ontstaan van beleid of ingrepen in de fysieke infrastructuur.

Bekijk het artikel

Academische Werkplaats Milieu en Gezondheid: motor voor beleid?

Onderzoek en communicatiestrategie

In 2014 startte Mariska een onderzoek voor de Academische Werkplaats Milieu en Gezondheid. De werkplaats wilde graag weten in hoeverre de kennis die in de afgelopen jaren uit de werkplaats is voortgekomen, is geland en wordt gebruikt door gemeenten.  De Academische Werkplaats Milieu en Gezondheid (AW-MMK) is één van de Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid in Nederland. Academische Werkplaatsen bundelen kennis vanuit wetenschap, praktijk en beleid. Via deze academische werkplaats wordt in samenwerking met de GGD’en en verschillende universiteiten, probleemgericht onderzoek geïnitieerd. Dit heeft inmiddels geleid tot een breed scala aan afgerond onderzoek. In hoeverre worden deze onderzoeken nu op de werkvloer toegepast? En welke communicatiestrategieën kunnen in de toekomst worden ingezet om verdere verspreiding van kennis vanuit de werkplaats mogelijk te maken?

Bekijk het onderzoek en de communicatiestrategie

Een leesbare wijkeen leesbare wijk

De impact van wijktelevisie

In dit onderzoek staat het Utrechtse wijkjournalistieke project ‘U in de Wijk’ centraal. U in de Wijk is wijktelevisie voor en door bewoners van Kanaleneiland en Overvecht en is een initiatief van woningcorporatie Mitros, RTV Utrecht en de gemeente Utrecht. Uit het onderzoek, waar ik actief bij betrokken ben geweest, blijkt onder meer dat als wijktelevisie er in slaagt een wijk ‘leesbaar’ te maken, de voorspelbaarheid voor de bewoner toeneemt. Met meer kennis over de wijk en wie er wonen voelt de buurt vertrouwder aan.  Gevoelens van ontheemdheid en vervreemding nemen af, bewoners voelen zich meer thuis in de wijk.

Bekijk het rapport

Inspelen op initiatiefinspelen op initiatief

Een onderzoek naar de wensen van actieve burgers richting sociale professionals

Een goede samenwerking met sociale professionals in de buurt kan de impact van de burgerinitiatieven vergroten. Maar wat verwachten actieve burgers van deze professionals? Over welke kennis en vaardigheden moeten zij beschikken? Bewoners blijken behoefte te hebben aan alerte, maar bescheiden opererende professionals die hulp bieden bij het leggen van contact en zich als een kameleon aanpassen aan wat de burger drijft en nodig heeft.

Bekijk het rapport

Op weg naar een duurzaam Europees transportbeleid: de kloof tussen theorie en praktijk

Wetenschappelijk artikel

Veel milieuwetgeving wordt in Europees verband gemaakt. In Nederland leeft nog wel eens het idee dat ‘van alles’ vanuit Europa wordt opgelegd, waarbij de EU als een machtig en eensgezind bolwerk wordt neergezet. Europa is echter een orgaan met vele departementen, elk met een eigen agenda. Dit artikel laat zien, op basis van literatuuronderzoek en gesprekken met medewerkers van verschillende Europese departementen, dat de realisatie van een duurzaam Europees transportbeleid een hele opgave is. Relevante kennis wordt niet altijd benut. Binnen de EU moet de duurzame koers vanuit het milieudepartement wedijveren met de meer traditionele economische strategie vanuit onder meer het departement voor transport en energie.

Lees hier het artikel (in het Engels)

Deel deze pagina via:Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook